Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.25.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1988 r.
Art.  6.
1. Resortowe służby geodezyjne, zwane dalej "służbami resortowymi", działają w tych resortach, których potrzeby gospodarcze w zakresie robót geodezyjnych związanych z zadaniami danego resortu uzasadniają utworzenie wymienionych służb.
2. Zakres działania służb resortowych określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
3. Organizację i zakres działania jednostek służby resortowej ustalają właściwi ministrowie w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu.