Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.25.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1988 r.
Art.  5.
1. Szczegółowy zakres działania Centralnego Urzędu określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
2. Prezes Rady Ministrów może przekazać Prezesowi Centralnego Urzędu swoje uprawnienia w stosunku do podległych Centralnemu Urzędowi zakładów i przedsiębiorstw.