Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.25.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1988 r.
Art.  20.
1. Tracą moc:
1) dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 24, poz. 162),
2) przepisy art. 33 i 115 prawa górniczego (Dz. U. z 1955 r. Nr 10, poz. 65).
2. W art. 112 ust. 2 prawa górniczego skreśla się wyrazy "sposób i".
3. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszego dekretu zachowują moc dotychczasowe przepisy.