Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.25.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1988 r.
Art.  17.
1. Kto bezprawnie wykonuje roboty geodezyjne lub kartograficzne bądź nie zgłasza tych robót przed przystąpieniem do ich wykonywania lub po wykonaniu tych robót nie przekazuje sporządzonych materiałów właściwym organom - podlega karze grzywny do 3.000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto uniemożliwia lub utrudnia wykonanie tych robót, nieumyślnie usuwa lub uszkadza znak geodezyjny albo wbrew obowiązkowi nie zawiadamia o zniszczeniu lub uszkodzeniu znaku geodezyjnego.
3. Orzekanie w sprawach wymienionych w ust. 1 i 2 następuje w trybie przepisów o orzecznictwie karno-administracyjnym.