Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.25.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1988 r.
Art.  12.
1. Właściciel nieruchomości lub osoba, w której władaniu znajduje się nieruchomość, mają obowiązek chronienia znaków geodezyjnych umieszczonych na tej nieruchomości, a w razie zniszczenia lub uszkodzenia znaku - obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym prezydium rady narodowej (gromadzkiej, osiedla, dzielnicowej, miejskiej).
2. Nadzór nad ochroną znaków geodezyjnych sprawują prezydia właściwych rad narodowych.