Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.25.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1988 r.
Art.  11.
1. Szkody, które powstały w nieruchomości lub jej części podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych, powinny być naprawione przez doprowadzenie nieruchomości do stanu użytkowego z uwzględnieniem potrzeb gospodarki planowej.
2. Za szkody w plonach i drzewostanie przysługuje odszkodowanie w gotówce.
3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i tryb ustalania odszkodowania oraz naprawiania szkód.