Państwowa Rada Górnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.47.225

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 października 1954 r.
w sprawie Państwowej Rady Górnictwa.

Na podstawie art. 129 ust. 3 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1953 r. Nr 29, poz. 113 i z 1954 r. Nr 47, poz. 224) zarządza się, co następuje:
Państwowa Rada Górnictwa działa przy Prezesie Rady Ministrów.
Do zakresu działania Państwowej Rady Górnictwa należy:
1)
przygotowywanie i opiniowanie zasad metodologicznych w dziedzinie racjonalnej gospodarki eksploatacyjnej złóż kopalin oraz opiniowanie zagadnień dotyczących bezpiecznego prowadzenia robót górniczych i prawidłowej gospodarki złożami w zakładach górniczych eksploatujących złoża różnych kopalin, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie, oraz złoża zalegające pod miastami, ważnymi obiektami przemysłowymi, urządzeniami komunikacyjnymi i innymi oraz pod zabytkami kultury narodowej;
2)
opiniowanie zagadnień z zakresu mechanizacji i postępu technicznego w górnictwie;
3)
opiniowanie w zakresie określonym regulaminem projektów przepisów dotyczących górnictwa, a w szczególności rozporządzeń, zarządzeń i innych przepisów, wydawanych na podstawie prawa górniczego;
4)
opiniowanie zagadnień dotyczących organizacji i programów nauczania w zawodowym szkolnictwie górniczym;
5)
opiniowanie w zakresie górnictwa spraw przekazanych przez zainteresowanych ministrów i kierowników centralnych urzędów;
6)
opiniowanie innych spraw przekazanych przez Prezesa Rady Ministrów.
Państwowa Rada Górnictwa składa się z przewodniczącego Rady i jego zastępców, sekretarza Rady oraz członków stałych i niestałych Rady.
Przewodniczącego Państwowej Rady Górnictwa i jego zastępców oraz sekretarza Rady mianuje i zwalnia Prezes Rady Ministrów.
W skład Państwowej Rady Górnictwa jako członkowie stali wchodzą:
1)
sześciu przedstawicieli Ministra Górnictwa;
2)
dwaj przedstawiciele Ministra Hutnictwa;
3)
dwaj przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego

oraz po jednym przedstawicielu: Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministra Przemysłu Chemicznego, Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego, Centralnego Urzędu Geologii, Polskiej Akademii Nauk, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Śląskiej im. W. Pstrowskiego.

Członkami niestałymi Państwowej Rady Górnictwa zapraszanymi na poszczególne zebrania Rady są przedstawiciele innych ministerstw i urzędów centralnych oraz instytutów naukowo-badawczych nie wymienionych w § 5, których zakresu działalności bezpośrednio dotyczy sprawa, wniesiona pod obrady Państwowej Rady Górnictwa.
Państwowa Rada Górnictwa wyraża swoje opinie w formie uchwał podejmowanych większością głosów, przy obecności co najmniej 3/5 członków Rady.
Przewodniczący Państwowej Rady Górnictwa może zlecać w trybie określonym obowiązującymi przepisami opracowanie poszczególnych spraw i zagadnień członkom Rady lub ich zespołom.
Prezes Rady Ministrów ustali wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Rady Górnictwa za udział w posiedzeniach Rady.
Szczegółowe przepisy o organizacji i sposobie pracy Państwowej Rady Górnictwa określi regulamin Rady nadany przez Prezesa Rady Ministrów.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1954 r.