Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1251 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2019 r.
Art.  48.  [Zakaz wykonywania zajęć podważających zaufanie]
1.  Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy nie może wykonywać zajęć, które godziłyby w interes Państwowej Inspekcji Pracy lub byłyby niezgodne z jej zadaniami, a także pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami pracownika lub mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
2.  Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy nie może podejmować zajęć zarobkowych bez uprzedniej zgody Głównego Inspektora Pracy.