Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1251 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2019 r.
Art.  44a.  [Obowiązek złożenia przez pracownika PIP oświadczenia o wykonywaniu przez osobę najbliższą działalności mogącej być przedmiotem kontroli PIP]
1.  Pracownik nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne składa pisemne oświadczenie o wykonywaniu przez osobę najbliższą:
1) działalności gospodarczej lub
2) czynności na podstawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej

– które mogą być przedmiotem kontroli prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.

2.  Przez osobę najbliższą, o której mowa w ust. 1, rozumie się osoby wymienione w art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858 i 870).
3.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 lub 3.
4.  Pracownik nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne dokonuje aktualizacji oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny zaktualizowania oświadczenia.
5.  Główny Inspektor Pracy określi, w drodze zarządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.