Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1251 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2019 r.
Art.  38.  [Pracownicy PIP]
1.  Pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy są:
1) Główny Inspektor Pracy i jego zastępcy;
2) okręgowi inspektorzy pracy i ich zastępcy;
3) pracownicy wykonujący czynności kontrolne;
4) pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach.
2.  Pracownikami wykonującymi czynności kontrolne są inspektorzy pracy zatrudnieni na stanowiskach:
1) nadinspektora pracy - kierownika oddziału;
2) nadinspektora pracy;
3) starszego inspektora pracy - głównego specjalisty;
4) starszego inspektora pracy - specjalisty;
5) starszego inspektora pracy;
6) inspektora pracy;
7) młodszego inspektora pracy.
3.  Główny Inspektor Pracy i jego zastępcy, okręgowi inspektorzy pracy i ich zastępcy oraz wyznaczeni pracownicy Głównego Inspektoratu Pracy i okręgowych inspektoratów pracy są pracownikami nadzorującymi czynności kontrolne.
4.  Wykaz pracowników, wyznaczonych do nadzorowania czynności kontrolnych, ustala odpowiednio Główny Inspektor Pracy lub okręgowy inspektor pracy.