Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska oraz wykonywanie kontroli w zakresie ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.24.96

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1980 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 1980 r.
w sprawie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wykonywania kontroli w zakresie ochrony środowiska.

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania oraz organizację Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, a także zasady i tryb wykonywania przez ten organ oraz przez terenowe organy administracji państwowej kontroli w zakresie ochrony środowiska, jak też zasady współdziałania tych organów.
2.
Przepisy rozporządzenia nie naruszają właściwości innych organów w sprawach kontroli środowiska, wynikającej z przepisów szczególnych.
Do zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska należą w szczególności sprawy:
1)
kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska zapewniających zachowanie wartości środowiska i realizacji tych wymagań w działalności organów administracji państwowej, jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i organizacji społecznych oraz wykonywania związanych z tym niezbędnych badań jakościowych,
2)
prowadzenia lub inicjowania badań jakości środowiska oraz oceny jego stanu i zachodzących w nim zmian,
3)
podejmowania działań tworzących warunki zapobiegania zagrożeniom środowiska oraz przywracania go do stanu właściwego,
4)
popularyzowania zasad ochrony środowiska,
5)
opracowywania i wdrażania metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych w ochronie środowiska,
6)
kontroli realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska,
7)
prowadzenia spraw dotyczących nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,
8)
przygotowywania projektów norm dotyczących dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń i innych uciążliwości dla środowiska,
9)
inicjowania działalności lub przedsięwzięć albo zgłaszania propozycji mających na celu ochronę środowiska bądź zachowanie stanu jego równowagi,
10)
współdziałania z organami kontrolnymi i organami ścigania w sprawach związanych z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska,
11)
udzielania pomocy i instruktażu służbom ochrony środowiska powołanym w jednostkach organizacyjnych,
12)
organizowania i prowadzenia systemu obserwacji stanu środowiska,
13)
kontroli działalności służb ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w zakresie zadań powierzonych Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,
14)
rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach naruszenia ochrony środowiska,
15)
prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, dotyczących:
a)
zapobiegania produkcji lub importowi maszyn, urządzeń i innych wyrobów szkodliwych dla zdrowia ludzi albo powodujących szkodliwe uciążliwości dla środowiska,
b)
podejmowania środków zmierzających do usunięcia zagrożeń powodowanych działalnością pogarszającą stan środowiska w stopniu stwarzającym zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,
c)
wprowadzania na określonych obszarach zakazu używania paliw lub surowców albo stosowania procesów technologicznych powodujących zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w stopniu zagrażającym zdrowiu ludzi,
16)
wykonywania zadań powierzonych przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
1.
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała z organem administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi i społecznymi w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 1.
2.
W razie ujawnienia nieprawidłowości powodujących naruszenie przepisów o ochronie środowiska Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska:
1)
podejmuje działania przewidziane prawem, mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
2)
występuje do właściwych organów o zastosowanie środków przewidzianych prawem,
3)
zawiadamia o naruszeniu prawa organ nadrzędny sprawcy oraz właściwy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
1.
Na czele Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska stoi Główny Inspektor Ochrony Środowiska powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
2.
Zastępców Głównego Inspektora Ochrony Środowiska powołuje Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
3.
W ramach Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska działają zespoły, stanowiska pracy oraz zespoły terenowe.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska są pracownikami państwowymi, wynagradzanymi według zasad obowiązujących pracowników ministerstw i urzędów centralnych.
1.
Czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska wykonują jej pracownicy, zwani dalej "inspektorami".
2.
Inspektorzy są uprawnieni do:
1)
wstępu za okazaniem legitymacji wraz z pracownikami pomocniczymi i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości oraz do obiektów budowlanych lub ich części,
2)
kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska przy eksploatacji pojazdów i statków na wodach śródlądowych,
3)
poboru prób, przeprowadzania niezbędnych badań lub wykonywania czynności kontrolnych umożliwiających ustalenie na terenie kontrolowanej nieruchomości, w obiekcie budowlanym lub jego części stanu środowiska oraz ocenę tego stanu w świetle przepisów i ustaleń decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska,
4)
żądania od pracowników kontrolowanej jednostki organizacyjnej i świadków niezbędnych wyjaśnień oraz żądania okazania dokumentów.
3.
Jeżeli do prowadzenia kontroli niezbędne są wiadomości specjalne, inspektor może korzystać z pomocy rzeczoznawcy.
4.
Uprawnienie inspektorów, o którym mowa w ust. 2, w stosunku do nieruchomości i obiektów podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych może być realizowane tylko na podstawie upoważnienia wydanego przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, uzgodnionego z Ministrem Obrony Narodowej lub Ministrem Spraw Wewnętrznych.
Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić inspektorowi warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
1.
Zadaniem inspektora jest ustalenie stanu faktycznego w kontrolowanym zakresie, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - ustalenie przyczyn ich powstania i sporządzenie protokołu kontroli, którego jeden egzemplarz doręcza on kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.
2.
Protokół kontroli powinien zawierać w szczególności:
1)
ustalenia faktyczne w zakresie objętym kontrolą,
2)
wymienienie ujawnionych nieprawidłowości, a także - w miarę możliwości - przyczyn i skutków tych nieprawidłowości oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za te nieprawidłowości,
3)
wymienienie przedsięwzięć, które w czasie kontroli podjął kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej w celu usunięcia nieprawidłowości.
3.
Protokół podpisują inspektor i kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, który może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.
4.
W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.
1.
W razie stwierdzenia w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska ma prawo wydania zarządzeń pokontrolnych, mających na celu usunięcie w określonym terminie tych nieprawidłowości.
2.
Kopie zarządzeń pokontrolnych wraz z protokołem kontroli Inspekcja przesyła właściwemu terenowemu organowi administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
3.
Jeżeli w kontrolowanej jednostce organizacyjnej działa samorząd robotniczy, kopie zarządzeń pokontrolnych wraz z protokołem kontroli Inspekcja przekazuje organowi tego samorządu.
4.
Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zawiadomić w ustalonym terminie organ kontrolny o wykonaniu otrzymanych zarządzeń pokontrolnych, a także o zastosowanych sankcjach służbowych względem winnych zaniedbań lub naruszenia obowiązków.
1.
Terenowe organy administracji państwowej sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie ich właściwości oraz podejmują w ramach posiadanych uprawnień działania i wydają decyzje mające na celu zapobieganie zagrożeniom środowiska oraz przywrócenie go do stanu właściwego albo występują do właściwych organów o podjęcie takich czynności lub zastosowanie odpowiednich środków przewidzianych prawem.
2.
Do kontroli sprawowanej przez terenowe organy administracji państwowej w sprawach ochrony środowiska mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 6-9.
1.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w ramach współdziałania z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska w realizacji jej zadań w szczególności:
1)
przedstawiają analizy i oceny stanu środowiska oraz inne materiały i informacje,
2)
informują o ustaleniach dotyczących kierunków polityki w dziedzinie ochrony środowiska oraz planów i programów działania,
3)
współuczestniczą na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w badaniach jakości środowiska i w kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska,
4)
podejmują działania i wydają decyzje w sprawach należących do ich właściwości, niezbędne do usunięcia zagrożeń środowiska.
2.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego zapewniają świadczenie przez wojewódzkie ośrodki (pracownie) badań i kontroli środowiska na rzecz Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska odpłatnych usług, związanych z realizacją jej zadań.
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska sprawuje merytoryczną kontrolę działalności służb ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej i udziela tym służbom niezbędnej pomocy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.