Oznaki urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.75.505

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lipca 1939 r.
o oznakach urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na podstawie art. 17 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach i pieczęciach (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 2, poz. 8) zarządza się co następuje:
Oznaką na budynku, w którym mieści się urząd lub znajduje się lokal urzędowy organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości - nie objętych § 3 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie oznak władz, urzędów, zakładów, instytucyj i przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 245) - jest tablica z herbem państwowym i napisem, odpowiadającym nazwie urzędu albo organu pomocniczego lub wykonawczego.
1.
Tablica ma kształt prostokąta ustawionego pionowo, o białym tle, dookoła którego - w odległości 5 mm od brzegu tablicy - znajduje się obwódka czerwona, barwy cynobru, szerokości 5 mm. W górnej części tablicy - w odległości 15 mm od obwódki - umieszczony jest herb państwowy, przy czym tarcza herbu ma 75 mm wysokości, a 65 mm szerokości (wzór Nr 1). Wymiary tablicy zależą od wielkości liter i długości napisu.
2.
Poniżej herbu państwowego - w odległości 10 mm od dolnego końca tarczy - umieszczony jest napis, wykonany w kolorze czarnym. Jeżeli napis składa się z dwóch lub więcej wyrazów, wówczas poszczególne wyrazy mają być umieszczone pod sobą, wyjąwszy przypadek, gdy napis składa się z wyrazów znaczenia istotnego i znaczenia wtórnego (np. wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim); w tym przypadku zasadę powyższą stosuje się tylko do wyrazów znaczenia istotnego (wydział hipoteczny). Wyrazy znaczenia wtórnego mogą być dzielone.
3.
Wysokość liter wyrazów napisu, mających znaczenie istotne, wynosi: 6 cm (I wielkość) lub 3 cm (II wielkość) ; wyrazy znaczenia wtórnego wykonane są literami o połowę mniejszymi od 1iter wyrazów znaczenia istotnego.
4.
Typ liter napisu podają wzory Nr 4 i 2, a układ napisu wzór Nr 3.
5.
Odstępy między poszczególnymi wierszami istotnej części napisu, jak również odstępy między istotną częścią napisu a częścią napisu znaczenia wtórnego wynoszą 10 mm, odstępy zaś między wierszami części napisu znaczenia wtórnego wynoszą 5 mm. Odstęp pomiędzy napisem a obwódką na dolnym boku prostokąta wynosi 15 mm.
1.
W tekście napisu nie zamieszcza się nazwy miejscowości, w której urząd albo organ pomocniczy lub wykonawczy ma swoją siedzibę, a również nie wskazuje się siedziby sądu, przy którym dany organ pomocniczy lub wykonawczy jest ustanowiony, z wyjątkiem przypadków, w których siedziba danego organu jest inna, niż siedziba sądu, przy którym jest on ustanowiony.
2.
Jeżeli lokal urzędu albo organu pomocniczego lub wykonawczego z działu Ministerstwa Sprawiedliwości mieści się w budynku, nad którego wejściem jest już umieszczona tablica z herbem państwowym, wówczas na tablicach ustalonych rozporządzeniem niniejszym nie umieszcza się herbu państwowego.
Używanie oznak odmiennych od określonych w § 1 i 2 - jeżeli przemawiają za tym właściwości architektoniczne danego gmachu - dopuszczalne jest na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości wydanej w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Spośród urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości używają:
1)
oznak z napisem I wielkości:
a)
Komisja Kodyfikacyjna - z napisem "Komisja Kodyfikacyjna",
b)
rady notarialne - z napisem "Rada Notarialna";
2)
oznak z napisem II wielkości:
a)
notariusze - z napisem "Notariusz ....." (imię albo tylko pierwsza lub dwie pierwsze litery imienia i nazwisko),
b)
wydziały hipoteczne przy sądach grodzkich i okręgowych na obszarach, na których obowiązuje prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z r. 1818 i z r. 1919 - z napisem "Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim (okręgowym) ",
c)
komornicy sądów grodzkich - z napisem "Komornik sądu grodzkiego rewir ....." albo "Komornik sądu grodzkiego do spraw .....",
d)
komisarze do prostowania ksiąg gruntowych na obszarze mocy obowiązującej ustawy o prostowaniu ksiąg gruntowych z dnia 11 grudnia 1906 r. (Dz. u. p. austr. Nr 246) - z napisem "Komisarz do prostowania ksiąg gruntowych",
e)
sędziowie wyznaczeni do spraw scaleniowych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o postępowaniu uproszczonym przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku ze scalaniem w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 392) z napisem: "Sędzia do spraw scaleniowych",
f)
Instytut Ekspertyz Sądowych z napisem "Instytut Ekspertyz Sądowych".
Notariusze, których kancelarie mieszczą się przy wydziale hipotecznym na obszarach podanych w § 5 pkt 2) lit. b), nie umieszczają na budynkach przysługujących im oznak.
1.
Tłumacze przysięgli mogą używać oznaki na budynku, w którym znajduje się ich lokal urzędowy; w tym przypadku oznaka ma odpowiadać warunkom podanym w § 1 i 2 z tym zastrzeżeniem, że na przysługującej im oznace nie zamieszcza się herbu państwowego.
2.
Napis na oznakach, przysługujących tłumaczom przysięgłym, opiewa: "Tłumacz przysięgły języka .....", lub "Tłumacz przysięgły języków .....".
Używanie w tekście napisów, podanych w § 5 i 7, skróconych nazw urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych - ze względu na długość tych nazw - jest dopuszczalne na mocy decyzji właściwego prezesa sądu okręgowego.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.
1.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.
Równocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy w zakresie objętym rozporządzeniem niniejszym.
ZAŁĄCZNIKI

Wzór Nr 1.

grafika

Wzór Nr 2.

grafika

Wzór Nr 3.

grafika

Wzór Nr 4.

grafika