Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.30.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie oznaczenia terminu, określonego w § 32 ustawy z dnia 13 czerwca 1873 r. o świadczeniach wojennych (Dz. Ust. Rzeszy Niem. str. 129) na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na zasadzie § 32 ustawy z dnia 13 czerwca 1873 r. o świadczeniach wojennych (Dz. Ust. Rzeszy Niem. str. 129) oraz art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) zarządza się co następuje:
§  1. Termin, określony w § 32 ustawy z dnia 13 czerwca 1873 roku o świadczeniach wojennych (Dz. U. Rzeszy Niem. str. 129) oznacza się na dzień 1 maja 1922 r.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1922 r.