Oznaczanie miary nici w obrocie handlowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.73.551

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 września 1929 r.
o oznaczaniu miary nici w obrocie handlowym.

Na podstawie art. 7 p. 1 lit. a ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 559) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 749) zarządza się co następuje:
Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zezwala się wyłącznie na handel nićmi, które są zaopatrzone w oznaczenia miary długości lub masy (wagi) netto, odpowiadające wymaganiom dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 72, poz. 661).
Przy sprzedaży nici w ilościach, oznaczonych miarą długości, oprócz jednostek miary długości przewidzianych w § 1 niniejszego rozporządzenia, można równocześnie oznaczać ich długość w jardach angielskich.
Odchylenia od podanych na etykietach oznaczeń miary długości lub masy (wagi) netto, spowodowane właściwościami produkcji nici, nie mogą przekraczać 3%.

Równocześnie zabrania się umieszczania na etykietach w jakimkolwiek języku określeń, wskazujących, że długość lub masa jest podana tylko w przybliżeniu, jak np.: "około", "circa" lub tym podobnych

Niestosujący się do przepisów niniejszego rozporządzenia będą karani stosownie do art. 7 p. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.