Otworzenie Sądu Rozjemczego brackiego dla orzekania w sprawach Bractw górniczych z siedzibą w Katowicach. - Dz.U.1923.44.303 - OpenLEX

Otworzenie Sądu Rozjemczego brackiego dla orzekania w sprawach Bractw górniczych z siedzibą w Katowicach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.44.303

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 15 marca 1923 r.
w sprawie otworzenia Sądu Rozjemczego brackiego dla orzekania w sprawach Bractw górniczych z siedzibą w Katowicach.

Na podstawie § 71 ust. 1 i 2 i § 72 ust. 1 ustawy o Bractwach górniczych w brzmieniu ustalonem ogłoszeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu z dnia 17 czerwca 1912 (Zbiór ust. prusk. str. 137) zarządza się co następuje:
Otwiera się w Katowicach Sąd Rozjemczy bracki dla Okręgu Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Sąd Rozjemczy bracki w Katowicach powołany jest w myśl postanowień ustawy o Bractwach górniczych z dnia 17 czerwca 1912 (Zbiór ust. prusk. str. 137) do rozstrzygania w sprawach Bractw górniczych podległych nadzorowi Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Liczba ławników Sądu Rozjemczego brackiego w Katowicach wynosi 24 (dwadzieścia cztery).

Ich wybór następuje na walnem zebraniu odnośnych Bractw górniczych według ordynacji wyborczej wydanej przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1931 r. (Dz.U.31.62.504) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 1931 r.