Rozdział 6 - Program otwierania danych - Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1524 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.

Rozdział  6

Program otwierania danych

1. 
W celu zwiększenia ilości oraz poprawy jakości informacji sektora publicznego i danych prywatnych oraz metadanych opisujących ich strukturę, udostępnianych w portalu danych, minister właściwy do spraw informatyzacji opracowuje Program otwierania danych, zwany dalej "programem", uwzględniając w szczególności:
1)
aktualny stan danych udostępnianych jako otwarte dane;
2)
obowiązujący stan prawny;
3)
kierunki rozwoju polityki otwartych danych;
4)
wyniki przeglądu prowadzonej polityki otwartych danych;
5)
możliwości finansowania projektowanych rozwiązań;
6)
możliwości wspierania nowoczesnych technologii wykorzystujących otwarte dane;
7)
współpracę z interesariuszami otwartych danych.
2. 
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, przyjmuje program w drodze uchwały.
3. 
Program jest przyjmowany na okres siedmioletni i może być zmieniany w tym okresie.
4. 
Program realizują członkowie Rady Ministrów oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, zwani dalej "realizatorami programu".
5. 
Program może być realizowany przez podmioty inne niż wymienione w ust. 4.
1. 
Koordynatorem działań w ramach realizacji programu jest minister właściwy do spraw informatyzacji, zwany dalej "koordynatorem programu".
2. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową koordynatora programu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Do zadań realizatora programu należy w szczególności:

1)
zapewnienie należytej realizacji programu w zakresie swojego działania, w tym w organach i jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych;
2)
współpraca z koordynatorem programu w zakresie realizacji programu;
3)
przedstawianie koordynatorowi programu harmonogramu:
a)
udostępniania nowych informacji sektora publicznego w portalu danych lub
b)
poprawy jakości informacji sektora publicznego udostępnianych w portalu danych

- w każdym półroczu, w zakresie swojego działania oraz w zakresie organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych, w celu weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 4;

4)
składanie koordynatorowi programu rocznego sprawozdania z realizacji programu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Do zadań koordynatora programu należy w szczególności:

1)
przedstawianie Radzie Ministrów informacji z realizacji programu w terminie do dnia 31 lipca roku następującego po roku, za który sporządzana jest informacja, oraz przedstawienie końcowego sprawozdania z realizacji programu w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia;
2)
dokonywanie we współpracy z realizatorami programu przeglądu programu w drugim, czwartym i ostatnim roku obowiązywania programu;
3)
promowanie jednolitej polityki otwartych danych;
4)
wskazywanie kierunków rozwoju w zakresie otwartości danych oraz inicjowanie działań innowacyjnych w zakresie wspierania polityki otwartych danych;
5)
harmonizacja procesów wynikających z realizacji programu;
6)
współpraca z realizatorami programu w zakresie realizacji programu;
7)
wsparcie realizatorów programu i podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2, w udostępnianiu informacji sektora publicznego i metadanych;
8)
zaplanowanie i skoordynowanie działań edukacyjnych, podnoszących kompetencje cyfrowe administracji w zakresie otwartości danych;
9)
monitorowanie postępów w realizacji programu;
10)
współpraca z podmiotami zobowiązanymi, organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach w zakresie polityki otwartych danych.