Rozdział 11 - Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepisy końcowe - Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1524 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.

Rozdział  11

Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepisy końcowe

1. 
Do spraw z zakresu przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, wszczętych i niezakończonych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Postanowienia umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, niezgodne z art. 9 ust. 2, wygasają wraz z końcem okresu ich obowiązywania, nie później jednak niż w dniu 18 lipca 2043 r.

Politykę otwartego dostępu do danych badawczych finansowanych ze środków publicznych minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego opracuje w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

1. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy zmienianej w art. 50 oraz art. 18 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 62 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 34 ust. 7 i art. 19 ust. 3 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Program Otwierania Danych, o którym mowa w art. 9e ustawy zmienianej w art. 50, staje się programem.
3. 
Centralne repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 50, staje się portalem danych.
1. 
W latach 2021-2030 maksymalny całkowity limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi 22 334 677 zł.
2. 
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa dla części budżetowej 27 - Informatyzacja, będących skutkiem finansowym funkcjonowania portalu danych, wynosi 5 964 677 zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi:
1)
2021 r. - 339 677 zł;
2)
2022 r. - 625 000 zł;
3)
2023 r. - 625 000 zł;
4)
2024 r. - 625 000 zł;
5)
2025 r. - 625 000 zł;
6)
2026 r. - 625 000 zł;
7)
2027 r. - 625 000 zł;
8)
2028 r. - 625 000 zł;
9)
2029 r. - 625 000 zł;
10)
2030 r. - 625 000 zł.
3. 
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa dla części budżetowej 27 - Informatyzacja, będących skutkiem finansowym powołania i funkcjonowania zintegrowanej platformy analitycznej, o której mowa w przepisach ustawy zmienianej w art. 51, wynosi 16 370 000 zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi:
1)
2021 r. - 2 960 000 zł;
2)
2022 r. - 2 210 000 zł;
3)
2023 r. - 1 400 000 zł;
4)
2024 r. - 1 400 000 zł;
5)
2025 r. - 1 400 000 zł;
6)
2026 r. - 1 400 000 zł;
7)
2027 r. - 1 400 000 zł;
8)
2028 r. - 1 400 000 zł;
9)
2029 r. - 1 400 000 zł;
10)
2030 r. - 1 400 000 zł.
4. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętych na dany rok budżetowy maksymalnych limitów wydatków określonych w ust. 2 stosuje się mechanizm korygujący polegający na racjonalizacji wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym funkcjonowania portalu danych, lub ograniczeniu kosztów.
5. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętych na dany rok budżetowy maksymalnych limitów wydatków określonych w ust. 3 stosuje się mechanizm korygujący polegający na racjonalizacji wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym funkcjonowania zintegrowanej platformy analitycznej, o której mowa w przepisach ustawy zmienianej w art. 51, lub ograniczeniu kosztów.
6. 
W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 2, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 4, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia.
7. 
W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 3, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia.
8. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitów wydatków, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz dokonuje oceny wykorzystania danego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

Traci moc ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.