Art. 44. - [Informacje nieobjęte przepisami o ponownym wykorzystywaniu na wniosek] - Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1524 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.
Art.  44.  [Informacje nieobjęte przepisami o ponownym wykorzystywaniu na wniosek]

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do informacji sektora publicznego będących w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3 pkt 5, oraz danych badawczych, o których mowa w art. 22.