Art. 37. - [Powołanie i odwołanie pełnomocnika do spraw otwartości danych] - Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1524 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.
Art.  37.  [Powołanie i odwołanie pełnomocnika do spraw otwartości danych]
1. 
Realizowanie działań mających na celu zwiększenie ilości i poprawę jakości informacji sektora publicznego udostępnianych w portalu danych w celu ponownego wykorzystywania powierza się pełnomocnikom do spraw otwartości danych.
2. 
Pełnomocnik do spraw otwartości danych, zwany dalej "pełnomocnikiem", jest powoływany w urzędzie obsługującym ministra kierującego działem administracji rządowej, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym.
3. 
Pełnomocnik powołany w urzędzie obsługującym ministra kierującego działem administracji rządowej lub w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działa również w organach i jednostkach organizacyjnych podległych właściwemu ministrowi albo Prezesowi Rady Ministrów i przez nich nadzorowanych.
4. 
Pełnomocnika można powoływać w urzędach obsługujących inne niż wymienione w ust. 2 podmioty zobowiązane.
5. 
Pełnomocnika powołuje i odwołuje kierownik jednostki organizacyjnej.
6. 
W zakresie wykonywanych zadań pełnomocnik podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której powołano pełnomocnika.
7. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową pełnomocnika zapewnia ministerstwo albo inny urząd, w którym powołano pełnomocnika.