Art. 35. - [Dane prywatne udostępniane w portalu danych] - Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1524 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.
Art.  35.  [Dane prywatne udostępniane w portalu danych]
1. 
W portalu danych mogą być udostępniane dane prywatne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz metadane opisujące ich strukturę.
2. 
Do danych prywatnych oraz metadanych, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1-3, art. 12, art. 13, art. 32 ust. 4 i 6, art. 34 ust. 6, przepisy wydane na podstawie art. 34 ust. 7 oraz, o ile to możliwe, art. 32 ust. 5.