Art. 30. - [Zadania realizatora Programu otwierania danych] - Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1524 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.
Art.  30.  [Zadania realizatora Programu otwierania danych]

Do zadań realizatora programu należy w szczególności:

1)
zapewnienie należytej realizacji programu w zakresie swojego działania, w tym w organach i jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych;
2)
współpraca z koordynatorem programu w zakresie realizacji programu;
3)
przedstawianie koordynatorowi programu harmonogramu:
a)
udostępniania nowych informacji sektora publicznego w portalu danych lub
b)
poprawy jakości informacji sektora publicznego udostępnianych w portalu danych

- w każdym półroczu, w zakresie swojego działania oraz w zakresie organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych, w celu weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 4;

4)
składanie koordynatorowi programu rocznego sprawozdania z realizacji programu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.