Art. 29. - [Koordynator Programu otwierania danych] - Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1524 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.
Art.  29.  [Koordynator Programu otwierania danych]
1. 
Koordynatorem działań w ramach realizacji programu jest minister właściwy do spraw informatyzacji, zwany dalej "koordynatorem programu".
2. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową koordynatora programu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji.