Art. 28. - [Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu otwierania danych] - Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1524 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.
Art.  28.  [Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu otwierania danych]
1. 
W celu zwiększenia ilości oraz poprawy jakości informacji sektora publicznego i danych prywatnych oraz metadanych opisujących ich strukturę, udostępnianych w portalu danych, minister właściwy do spraw informatyzacji opracowuje Program otwierania danych, zwany dalej "programem", uwzględniając w szczególności:
1)
aktualny stan danych udostępnianych jako otwarte dane;
2)
obowiązujący stan prawny;
3)
kierunki rozwoju polityki otwartych danych;
4)
wyniki przeglądu prowadzonej polityki otwartych danych;
5)
możliwości finansowania projektowanych rozwiązań;
6)
możliwości wspierania nowoczesnych technologii wykorzystujących otwarte dane;
7)
współpracę z interesariuszami otwartych danych.
2. 
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, przyjmuje program w drodze uchwały.
3. 
Program jest przyjmowany na okres siedmioletni i może być zmieniany w tym okresie.
4. 
Program realizują członkowie Rady Ministrów oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, zwani dalej "realizatorami programu".
5. 
Program może być realizowany przez podmioty inne niż wymienione w ust. 4.