Art. 24. - [Udostępnianie w celu ponownego wykorzystywania danych dynamicznych] - Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1524 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.
Art.  24.  [Udostępnianie w celu ponownego wykorzystywania danych dynamicznych]
1. 
Dane dynamiczne udostępnia się w celu ponownego wykorzystywania:
1)
niezwłocznie po ich zgromadzeniu;
2)
za pośrednictwem API;
3)
jeżeli to możliwe - do zbiorczego pobrania.
2. 
W przypadku gdy udostępnianie w celu ponownego wykorzystywania danych dynamicznych niezwłocznie po ich zgromadzeniu, za pośrednictwem API, przekraczałoby możliwości finansowe lub techniczne podmiotu zobowiązanego, dane te udostępnia się w terminie późniejszym, bez uszczerbku dla możliwości wykorzystania ich potencjału gospodarczego i społecznego.