Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.96.704

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 27 października 1921 r.
o otwarciu tymczasowego ruchu osobowego na linji Kutno-Strzałków.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Na budującej się linji kolejowej Kutno-Strzałków otwiera się z dniem 1 listopada 1921 r. tymczasowy ruch osobowy.
§  2. Przewóz podróżnych odbywa się tylko w godzinach dziennych i wyłącznie pomiędzy następującemi stacjami, względnie przystankami: Kutno, Krzesie, Turzynów, Kłodawa, Bartogi, Koło, Kramsk, Patryków, Konin, Spławie, Cienin, Słupce i Strzałków.
§  3. Rodzaj oraz klasy wagonów, w których przewozi się podróżnych, kolej wyznacza w miarę możności i według swego uznania.
§  4. Podróżni mogą zabierać z sobą do wagonów wyłącznie bagaż ręczny; innego bagażu do przewozu nie przyjmuje się.
§  5. Za przewóz podróżnych pobiera się opłaty następujące: w kl. III po 4 mk., w kl. II po 8 mk. i w kl. I po 12 mk. od osoby i kilometra. Przypadające do pobrania należności oblicza się strefami po 10 km. licząc za pełne strefy.
§  6. Podróżny, który nie udowodni, że ma bilet ważny na przejazd, winien zapłacić poczwórną cenę biletu za przestrzeń, przebytą, nie mniej jednak niż 400 mk.; jeżeli zaś stacji wyjazdu nie można odrazu i z całą pewnością ustalić, - poczwórną cenę biletu za całą przestrzeń, jaką przebył pociąg.
§  7. Podróżny, który zajął miejsce w klasie wyższej niż ta, do której uprawnia go bilet, winien uiścić poczwórną różnicę pomiędzy ceną należną, a uiszczoną, nie mniej jednak, niż 400 mk.
§  8. Ulgi lub zniżki w opłatach za przejazd, obowiązujące ha normalnotorowych kolejach państwowych, nie są dopuszczone. Wyjątek stanowią przejazdy pracowników kolejowych i ich rodzin, którym na linji Kutno-Strzałków służą wszystkie te prawa, jakie im przyznano na kolejach, otwartych dla ruchu normalnego.
§  9. Kolej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwę w ruchu, za opóźnienie pociągów, lub za niezachowanie rozkładu jazdy i w każdej chwili ma prawo ruch wstrzymać, lub zawiesić czasowo.
§  10. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 listopada 1921 r.