Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 2023 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.181

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2024 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 grudnia 2023 r.
uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 27 czerwca 2023 r. Republika Finlandii notyfikowała listę zastrzeżeń i notyfikacji złożonych zgodnie z art. 28 ust. 9 i art. 29 ust. 6 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. 1  Zgodnie z art. 28 ust. 9 lit. a) i art. 29 ust. 6 lit. a) konwencji wchodzą one w życie dnia 1 stycznia 2024 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Republika Finlandii:

1) wycofała zastrzeżenie złożone zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a) konwencji,

2) złożyła notyfikację zgodnie z art. 9 ust. 7, art. 9 ust. 8 oraz art. 29 ust. 6 konwencji.

W związku z powyższym oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. 2  uzupełnia się w następujący sposób:

Dodatkowa notyfikacja po ratyfikacji zgodnie z art. 9 ust. 7, art. 9 ust. 8 oraz art. 29 ust. 6

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Artykuł 29 - Notyfikacje

Zgodnie z art. 29 ust. 6 Konwencji oraz zgodnie z art. 9 ust. 8 Konwencji Republika Finlandii dokonuje wyboru stosowania art. 9 ust. 4.

Zgodnie z art. 29 ust. 6 Konwencji oraz zgodnie z art. 9 ust. 7 Konwencji Republika Finlandii wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 9 ust. 1. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej. Dodatkowe notyfikacje zostały otrzymane i ogłoszone przez depozytariusza w terminach wskazanych poniżej.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepisData otrzymania / ogłoszenia
42Polskaart. 13 ust. 2Otrzymanie 27.06.2023 r.

Ogłoszenie 27.06.2023 r.

Additional Notification subsequent to ratification in accordance with Article 9(7), Article 9(8) and Article 29(6)

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Article 29 - Notifications

Pursuant to Article 29(6) of the Convention and pursuant to Article 9(8) of the Convention the Republic of Finland hereby chooses to apply Article 9(4).

Pursuant to Article 29(6) of the Convention and pursuant to Article 9(7) of the Convention the Republic of Finland considers that the following agreements contain a provision described in Article 9(1). The article and paragraph numbers of each such provision are identified below. The additional notifications were received and communicated by the Depositary on the dates as indicated below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvisionDate

of Receipt / Communication

42PolandArticle 13(2)Receipt: 27/06/2023

Communication: 27/06/2023

1 Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369 oraz z 2020 r. poz. 341.
2 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r., zostało ogłoszone w Dz. U. poz. 1005.