Oświadczenia Austrii i Fidżi dotyczące Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., i Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.44.280

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 sierpnia 1972 r.
w sprawie oświadczeń Austrii i Fidżi dotyczących Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., i Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Austrii złożył dnia 15 października 1971 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych jako depozytariuszowi Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321), i Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 322) następujące oświadczenie:
"Zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., Prezydent Republiki Federalnej oświadcza niniejszym w imieniu Republiki Austrii, że Austria w przyszłości nie będzie stosować załącznika 1 do Konwencji; oraz zgodnie z artykułem 3 Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym, podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r., w imieniu Republiki Austrii wypowiada uzupełnienie zamieszczone w artykule 1 tego Porozumienia do załącznika 1 Konwencji".

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Fidżi poinformował Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż przyjął dla siebie litery "FJI" jako znak wyróżniający w ruchu międzynarodowym.