Art. 9. - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  9. 

(uchylony).