[Kara grzywny za prowadzenie systemu bez zezwolenia, niewykonanie obowiązku zamknięcia systemu lub nieprzekazanie wymaganych... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Kara grzywny za prowadzenie systemu bez zezwolenia, niewykonanie obowiązku zamknięcia systemu lub nieprzekazanie wymaganych dokumentów] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  24.  [Kara grzywny za prowadzenie systemu bez zezwolenia, niewykonanie obowiązku zamknięcia systemu lub nieprzekazanie wymaganych dokumentów]
1. 
Kto bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lub 3, prowadzi system lub dokonuje zmian w zasadach jego funkcjonowania, nie wykonuje obowiązku zamknięcia systemu w oznaczonym terminie pomimo decyzji cofającej zezwolenie na jego prowadzenie lub decyzji nakazującej jego zamknięcie, podlega grzywnie do 5 000 000 zł.
2. 
Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku przekazania dokumentów, o którym mowa w art. 27 ust. 2.
3. 
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2, działając w imieniu lub na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.