[Obowiązek udzielania informacji o systemach i zasadach ich funkcjonowania] - Art. 14. - Ostateczność rozrachunku w systemach... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Obowiązek udzielania informacji o systemach i zasadach ich funkcjonowania] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  14.  [Obowiązek udzielania informacji o systemach i zasadach ich funkcjonowania]
1. 
Instytucje, o których mowa w art. 1 pkt 5 lit. c-l, są obowiązane do udzielania każdemu, kto ma uzasadniony prawnie interes, informacji o systemach, których są uczestnikami oraz o podstawowych zasadach ich funkcjonowania.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących uczestnikami systemów płatności lub systemów rozrachunku papierów wartościowych podlegających prawu innego państwa członkowskiego.