[Przepisy właściwe w zakresie uprawnień podmiotów, na rzecz których ustanowiono zabezpieczenie w formie papierów wartościowych]... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Przepisy właściwe w zakresie uprawnień podmiotów, na rzecz których ustanowiono zabezpieczenie w formie papierów wartościowych] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  12.  [Przepisy właściwe w zakresie uprawnień podmiotów, na rzecz których ustanowiono zabezpieczenie w formie papierów wartościowych]
1. 
(uchylony).
2. 
Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia ustanowionego na rzecz uczestnika systemu, NBP, banku centralnego innego państwa członkowskiego lub Europejskiego Banku Centralnego są papiery wartościowe, to do określenia praw tych podmiotów, wynikających z tych papierów, stosuje się:
1)
przepisy prawa polskiego, o ile te papiery są zapisane w rejestrze lub na rachunku prowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
przepisy innego państwa członkowskiego, o ile te papiery są zapisane w rejestrze lub na rachunku prowadzonym na terytorium tego państwa.