Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.77.516

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie ośrodka informacji właściwego w zakresie informowania o zasadach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:
§  1. Do pełnienia funkcji ośrodka informacji właściwego w zakresie informowania o zasadach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności wskazuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, utworzone na podstawie odrębnych przepisów, zwane dalej "Biurem".
§  2. Do zadań Biura, w zakresie pełnienia funkcji ośrodka informacji, o którym mowa w § 1, należy:
1) udzielanie informacji o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności;
2) upowszechnianie informacji, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej Biura;
3) prowadzenie na stronie internetowej Biura powszechnie dostępnej bazy danych dotyczących działalności podejmowanych lub wykonywanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) współdziałanie z ośrodkami informacji w innych państwach.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2007 r.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).