Art. 4. - [Definicje] - Osoby starsze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1705

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2015 r.
Art.  4. [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
osoba starsza - osoba, która ukończyła 60. rok życia;
2)
polityka senioralna - ogół działań organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się;
3)
osoba niepełnosprawna - osoba, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).