§ 9. - Osoby prawne zastępowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłaty ponoszone za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.890 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
§  9. 
1. 
Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez ten sąd wynosi 10 000 zł.
2.  6
 W przypadku gdy w sprawie o prawa majątkowe poddanej rozstrzygnięciu Sądu Polubownego wartość przedmiotu sprawy przekracza 200 000 zł, wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed tym sądem wynosi 5% wartości przedmiotu sprawy, jednak nie więcej niż 100 000 zł. Do ustalania wartości przedmiotu sprawy stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym.
3. 
W sprawach rozstrzyganych w składzie jednoosobowym wysokość opłaty wynosi 50% opłaty ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2.
4. 
Podmiot występujący z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Polubowny dołącza do wniosku dowód uiszczenia opłaty.
6 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1196) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2023 r.