§ 6. - Osoby prawne zastępowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłaty ponoszone za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.890 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
§  6.  1
1. 
Za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej:
1)
w sprawach majątkowych w pierwszej instancji, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:
a)
do 5000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 900 zł,
b)
powyżej 5000 zł do 10 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 3600 zł,
c)
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 7200 zł,
d)
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 10 800 zł,
e)
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 21 600 zł,
f)
powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 30 000 zł,
g)
powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 50 000 zł,
h)
powyżej 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 70 000 zł;
2)
w sprawach majątkowych w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:
a)
do 5000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 450 zł,
b)
powyżej 5000 zł do 10 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 1800 zł,
c)
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 3600 zł,
d)
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 5400 zł,
e)
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 10 800 zł,
f)
powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 15 000 zł,
g)
powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 25 000 zł,
h)
powyżej 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 35 000 zł;
3)
w sprawach majątkowych, w których ze względu na charakter sprawy nie można określić wartości przedmiotu sprawy, i w sprawach o prawa niemajątkowe:
a)
w pierwszej instancji - uiszcza się opłatę w wysokości 10 000 zł,
b)
w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia - uiszcza się opłatę w wysokości 5000 zł.
2. 
Do ustalania wartości przedmiotu sprawy:
1)
w pierwszej instancji stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym;
2)
w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu zaskarżenia w postępowaniu cywilnym.
3. 
W przypadku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b, opłatę uiszcza się w odniesieniu do każdego środka zaskarżenia co do istoty sprawy wniesionego przez każdą ze stron postępowania lub w odniesieniu do każdego środka zaskarżenia na rozstrzygnięcie, którego przedmiotem jest zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, zwrot opłaty lub obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli dana strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy. Łączna wysokość tych opłat w danym postępowaniu nie może przekraczać opłaty należnej za wykonywanie zastępstwa w pierwszej instancji.
4. 
W przypadku przekazania przez sąd sprawy do ponownego rozpoznania opłatę za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej w postępowaniu toczącym się na skutek tego przekazania uiszcza się zgodnie z przepisami ust. 1-3.
5. 
Opłata za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej przed sądem polubownym jest obliczana jako dwukrotność stawki określonej w ust. 1 pkt 1. Jeżeli miejsce arbitrażu znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opłata jest obliczana jako trzykrotność stawki określonej w ust. 1 pkt 1.
6. 
Opłata za sporządzenie opinii prawnej na zlecenie osoby zastępowanej zależy od koniecznego nakładu pracy i wynosi 300 zł za ekwiwalent godziny pracy radcy Prokuratorii Generalnej koniecznej dla sporządzenia opinii. Prezes Prokuratorii Generalnej lub upoważniony radca przed sporządzeniem opinii przedstawia osobie zastępowanej szacunek co do nakładu pracy potrzebnego do sporządzenia opinii.
1 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1196) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2023 r.