§ 1. - Osoby prawne zastępowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłaty ponoszone za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.890 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
osoby prawne, których zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "Prokuratorią Generalną";
2)
sposób i tryb uiszczania oraz wysokość opłat za:
a)
wykonywanie zastępstwa przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą",
b)
wydawanie opinii prawnych przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy,
c)
przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej, zwanym dalej "Sądem Polubownym", o których mowa w art. 26 ust. 5 ustawy.