[Wysokość świadczenia] - Art. 3. - Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i... - Dz.U.2021.1818 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Wysokość świadczenia] - Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1818 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  3.  [Wysokość świadczenia]
1. 
Świadczenie przysługujące w wysokości ustalonej w wyniku podwyższenia wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent od dnia 1 czerwca 2001 r., z uwzględnieniem waloryzacji przypadających w okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r., za każdy pełny miesiąc trwania pracy, o której mowa w art. 2, nie więcej jednak łącznie niż za 20 miesięcy, od dnia 1 czerwca 2005 r. wynosi kwotę:
1)
za 1 miesiąc - 7,23 zł;
2)
za 2 miesiące - 14,41 zł;
3)
za 3 miesiące - 21,66 zł;
4)
za 4 miesiące - 28,83 zł;
5)
za 5 miesięcy - 36,08 zł;
6)
za 6 miesięcy - 43,24 zł;
7)
za 7 miesięcy - 50,49 zł;
8)
za 8 miesięcy - 57,71 zł;
9)
za 9 miesięcy - 64,94 zł;
10)
za 10 miesięcy - 72,13 zł;
11)
za 11 miesięcy - 79,30 zł;
12)
za 12 miesięcy - 86,58 zł;
13)
za 13 miesięcy - 93,77 zł;
14)
za 14 miesięcy - 100,99 zł;
15)
za 15 miesięcy - 108,19 zł;
16)
za 16 miesięcy - 115,39 zł;
17)
za 17 miesięcy - 122,65 zł;
18)
za 18 miesięcy - 129,82 zł;
19)
za 19 miesięcy - 137,06 zł;
20)
za 20 miesięcy - 144,25 zł.
2. 
Kwota świadczenia ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, z uwzględnieniem ust. 4.
3. 
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 12 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji należną od tego terminu kwotę świadczenia, o którym mowa w ust. 1.
4. 
W 2002 r. świadczenie nie podlega waloryzacji.