Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.881

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  8.  Na potrzeby oceny osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego, zarządzający lotniskiem kontrolowanym oraz zarządzający lotniskiem, na którym ustanowiono AFIS, corocznie do końca pierwszego kwartału, przekazują Prezesowi Urzędu informacje o instytucji, wykorzystywanych systemach pomiarowych oraz uwagi i wnioski dotyczące osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego za rok ubiegły.