Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.881

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  6.  Instytucja:
1) wykorzystuje systemy oraz ich części składowe, spełniające wymagania w zakresie interoperacyjności określone w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia nr 2018/1139 3 ;
2) ustanawia system zarządzania bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), spełniający wymagania określone w pkt ATS.OR.200-ATS.OR.210 załącznika IV do rozporządzenia nr 2017/373, albo zarządza bezpieczeństwem przez:
a) identyfikację zagrożeń, analizę ryzyka i ocenę poziomu bezpieczeństwa zapewnianych służb meteorologicznych,
b) wykorzystywanie sformalizowanych procedur działania, szczególnie w przypadkach stwierdzonych niezgodności, dokumentowania działań w zakresie bezpieczeństwa oraz bezpiecznego wprowadzania zmian w zapewnianiu służb meteorologicznych,
c) zawieranie porozumień z dostawcami zewnętrznymi w celu zapewnienia bezpiecznego świadczenia dostarczanych usług,
d) zawieranie z odbiorcami porozumień określających działania podejmowane w przypadku awarii, wykrycia błędu lub niezgodności w dostarczonych danych i informacjach meteorologicznych;
3) przekazuje do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym mowa w art. 121 ust. 3 ustawy, informacje o sposobie zapewniania służb meteorologicznych;
4) przekazuje nieodpłatnie, na wniosek, materiały synoptyczne, dokumentację lotniczo-meteorologiczną oraz dane i informacje meteorologiczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego lub Prezesowi Urzędu.
3 Do dnia rozpoczęcia stosowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 47 rozporządzenia nr 2018/1139, na podstawie art. 139 ust. 2 tego rozporządzenia, stosuje się przepisy art. 4, 5, 6, 6a i 7 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 26 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 46, Dz. Urz. UE L 173 z 03.07.2007, str. 44, Dz. Urz. UE L 153 z 12.06.2008, str. 42 oraz Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 34) oraz załączniki III i IV do tego rozporządzenia.