Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.881

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  4. 
1.  Instytucja:
1) zatrudnia personel meteorologiczny spełniający wymagania określone w pkt 2.1.5 w rozdziale 2 w części I Załącznika 3;
2) zapewnia funkcjonowanie systemu jakości, o którym mowa w pkt 2.2.2-2.2.6 w rozdziale 2 w części I Załącznika 3, oraz zarządza jakością w sposób określony w pkt ATM/ANS.OR.B.005 lit. a-c załącznika III do rozporządzenia nr 2017/373;
3) zakłada stacje lub biura meteorologiczne, o których mowa w pkt 3.3 w rozdziale 3 oraz w pkt 4.1.1 i 4.1.2 w rozdziale 4 w części I Załącznika 3;
4) opracowuje i udostępnia lotnicze informacje klimatologiczne oraz meteorologiczne dane obserwacyjne, w zakresie określonym w rozdziale 8 w części I i w dodatku 7 w części II Załącznika 3;
5) stosuje środki łączności określone w rozdziale 11 w części I Załącznika 3.
2.  Instytucja świadczy co najmniej jedną z następujących usług:
1) wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych oraz opracowywanie komunikatów meteorologicznych;
2) opracowywanie prognoz meteorologicznych;
3) opracowywanie ostrzeżeń meteorologicznych;
4) informowanie o warunkach atmosferycznych, w tym odprawa lub konsultacja meteorologiczna, oraz opracowywanie i wydawanie dokumentacji lotniczo-meteorologicznej dla załóg lotniczych lub innego personelu lotniczego;
5) dystrybucja informacji meteorologicznych;
6) opracowywanie lotniczych informacji klimatologicznych.
3.  Instytucja dostarcza dane i informacje meteorologiczne spełniające wymagania określone w pkt 2.2 załącznika VIII do rozporządzenia nr 2018/1139:
1) instytucjom zapewniającym służby ruchu lotniczego, instytucjom zapewniającym służby informacji lotniczej oraz służbom poszukiwania i ratownictwa lotniczego, co najmniej w zakresie określonym w dodatku 9 w części II Załącznika 3 i w rozdziale 7 Załącznika 11 "Służby ruchu lotniczego" do Konwencji, ogłoszonego w załączniku do obwieszczenia nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 209);
2) użytkownikom przestrzeni powietrznej, operatorom oraz załogom lotniczym, co najmniej w zakresie określonym w pkt MET.OR.240 załącznika V do rozporządzenia nr 2017/373;
3) AFIS w zakresie określonym w § 5 ust. 1;
4) służbom lotniskowym w zakresie określonym w pkt 7.3 w rozdziale 7 w części I oraz w pkt 5 w dodatku 6 w części II Załącznika 3;
5) innym zainteresowanym podmiotom w zakresie z nimi uzgodnionym.