Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.881

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  10.  Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 1202).