§ 6. - Osiąganie wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.40.197 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
§  6. 4
Osiąganie przez emeryta lub rencistę dochodu z prowadzonego indywidualnego gospodarstwa rolnego lub z działów specjalnych produkcji rolnej powoduje zawieszenie prawa do świadczeń, jeżeli dochód jest osiągany z gospodarstwa rolnego, którego obszar ustalony na potrzeby podatku rolnego przekracza 10 ha przeliczeniowych, lub jeżeli dochód jest osiągany z działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym według stopy procentowej wyższej niż 26%, chyba że gospodarstwo rolne (dział specjalny produkcji rolnej) jest prowadzone wspólnie z pełnoletnim członkiem rodziny albo stanowi współwłasność.
4 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 września 1988 r. (Dz.U.88.33.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.