§ 2. - Osiąganie wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.40.197 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
§  2.
1. 1
Osiąganie przez emeryta lub rencistę wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy albo zatrudnienia sezonowego lub dorywczego nie powoduje zawieszenia prawa do świadczeń ani zmniejszenia ich wysokości, jeżeli osiągane wynagrodzenie nie przekroczy w okresie roku kalendarzowego 12-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w poprzednim roku, ustalonego i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, zwanego dalej "dopuszczalną kwotą wynagrodzenia", z uwzględnieniem § 14.
2.
W roku kalendarzowym, w którym powstało prawo do świadczeń, dopuszczalną kwotę wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do okresu, w którym emeryt lub rencista świadczenie pobierał.
3.
Przekroczenie przed zakończeniem roku kalendarzowego dopuszczalnej kwoty wynagrodzenia powoduje:
1)
zmniejszenie wysokości świadczenia o kwotę tego przekroczenia, jeżeli kwota wynagrodzenia miesięcznego jest niższa od wysokości świadczenia,
2)
zawieszenie prawa do świadczenia, jeżeli kwota wynagrodzenia miesięcznego jest co najmniej równa wysokości świadczenia.
4.
Przy porównywaniu kwoty wynagrodzenia miesięcznego z wysokością świadczenia nie uwzględnia się dodatków rodzinnych, dodatku pielęgnacyjnego oraz dodatku dla sierot zupełnych.
5.
Zmniejszenie wysokości świadczenia albo zawieszenie prawa do świadczenia z przyczyn określonych w ust. 3 następuje nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego.
1 § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 marca 1986 r. (Dz.U.86.9.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 1986 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 1987 r. (Dz.U.87.26.144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1987 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (Dz.U.88.3.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 września 1988 r. (Dz.U.88.33.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.