Rozdział 9 - Przepisy przejściowe i końcowe - Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.857 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2021 r.

Rozdział  9

Przepisy przejściowe i końcowe

§  36.  [Ważność legitymacji dokumentujących niepełnosprawność]
Wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności zachowują ważność na czas w nich określony.
§  37.  [Ważność zaświadczeń o prawie do orzekania]
Zaświadczenia o prawie do orzekania wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność.
§  38.  [Termin zapewnienia odpowiednich pomieszczeń dla zespołu orzekającego]
Warunki organizacyjne i techniczne pomieszczeń, o których mowa w § 24, należy zapewnić osobom niepełnosprawnym nie później niż do dnia 30 czerwca 2004 r.
§  39.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2 . 3
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 sierpnia 2003 r.
3 Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 604) zachowane w mocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. poz. 79).