Rozdział 8 - Wzory legitymacji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz organy uprawnione do ich wystawiania - Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.857 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2021 r.

Rozdział  8

Wzory legitymacji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz organy uprawnione do ich wystawiania

§  35.  [Legitymacje]
1. 
Powiatowy zespół wystawia osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności legitymację dokumentującą niepełnosprawność.
2. 
Wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Powiatowy zespół wystawia osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo prawomocne orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności.
4. 
Wzór legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
5. 
Na wniosek osoby zainteresowanej w legitymacji, o której mowa w ust. 3, wpisuje się stopień niepełnosprawności.
6. 
Na wniosek osoby zainteresowanej albo przedstawiciela ustawowego dziecka w legitymacjach, o których mowa w ust. 1 i 3, wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności.