Rozdział 7 - Wzory i terminy składania informacji o realizacji zadań zespołów orzekających - Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.857 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2021 r.

Rozdział  7

Wzory i terminy składania informacji o realizacji zadań zespołów orzekających

§  34.  [Informacje przedkładane przez starostę i wojewodę]
1. 
Starosta (prezydent miasta) przedkłada wojewodzie kwartalne informacje o realizacji zadań, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego informacja dotyczy.
2. 
Wzór informacji starosty (prezydenta miasta) określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Wojewoda przedkłada Pełnomocnikowi kwartalne informacje, o których mowa w art. 6c ust. 7 ustawy, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy informacja.
4. 
Wzór informacji wojewody określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.