Rozdział 6 - Standardy w zakresie kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz oznaczenie symboli przyczyn niepełnosprawności - Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.857 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2021 r.

Rozdział  6

Standardy w zakresie kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz oznaczenie symboli przyczyn niepełnosprawności

§  28.  [Standardy w zakresie kwalifikowania do niepełnosprawności dziecka]
Standardy w zakresie kwalifikowania do niepełnosprawności dziecka określają przepisy w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.
§  29.  [Standardy w zakresie kwalifikowania do znacznego stopnia niepełnosprawności]
1. 
Standardy w zakresie kwalifikowania do znacznego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria określające skutki naruszenia sprawności organizmu powodujące:
1)
niezdolność do pracy - co oznacza całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności organizmu;
2)
konieczność sprawowania opieki - co oznacza całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem;
3)
konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych - co oznacza zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych.
2. 
Przez długotrwałą opiekę i pomoc w pełnieniu ról społecznych rozumie się konieczność jej sprawowania przez okres powyżej 12 miesięcy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
§  30.  [Standardy w zakresie kwalifikowania do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności]
Standardy w zakresie kwalifikowania do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria określające naruszenie sprawności organizmu powodujące:
1)
czasową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza konieczność udzielenia pomocy, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 3, w okresach wynikających ze stanu zdrowia;
2)
częściową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza wystąpienie co najmniej jednej okoliczności, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 3.
§  31.  [Standardy w zakresie kwalifikowania do lekkiego stopnia niepełnosprawności]
1. 
Standardy w zakresie kwalifikowania do lekkiego stopnia niepełnosprawności określają kryteria naruszonej sprawności organizmu powodujące:
1)
istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy, co oznacza naruszoną sprawność organizmu powodującą ograniczenia w wykonywaniu pracy zarobkowej znacznie obniżające wydajność pracy na danym stanowisku w porównaniu do wydajności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną;
2)
ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, co oznacza trudności doświadczane przez osobę zainteresowaną w relacjach z otoczeniem i środowiskiem według przyjętych norm społecznych, jako skutek naruszonej sprawności organizmu.
2. 
Możliwość kompensacji ograniczeń oznacza wyrównywanie dysfunkcji organizmu spowodowanej utratą lub chorobą narządu odpowiednio przez przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
§  32.  [Branie pod uwagę zakresu naruszenia sprawności organizmu; symbole przyczyny niepełnosprawności]
1. 
Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez:
1)
upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym;
2)
choroby psychiczne, w tym:
a)
zaburzenia psychotyczne,
b)
zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
c)
utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
d)
zespoły otępienne;
3)
zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, w tym:
a)
trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych,
b)
częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn,
c)
zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu - wyższych ośrodków mowy,
d)
głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego;
4)
choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni;
5)
upośledzenia narządu ruchu, w tym:
a)
wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,
b)
układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,
c)
zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,
d)
choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,
e)
choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,
f)
nowotwory narządu ruchu,
g)
zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych;
6)
epilepsja w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi;
7)
choroby układu oddechowego i krążenia, w tym:
a)
przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,
b)
nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej,
c)
wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA,
d)
nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,
e)
miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a,
f)
niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń;
8)
choroby układu pokarmowego, w tym:
a)
choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji,
b)
stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami,
c)
przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane zespołem złego wchłaniania,
d)
przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii w okresie niewydolności wątroby,
e)
przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii,
f)
nowotwory układu pokarmowego;
9)
choroby układu moczowo-płciowego, w tym:
a)
zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek,
b)
choroby nerek o różnej etiologii prowadzące do ostrej lub przewlekłej mocznicy,
c)
wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu dorosłych,
d)
nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych;
10)
choroby neurologiczne, w tym:
a)
naczyniopochodny udar mózgu przemijający, odwracalny, dokonany, prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych o różnym stopniu nasilenia,
b)
guzy centralnego układu nerwowego w zależności od typu, stopnia złośliwości, lokalizacji i powstałych deficytów neurologicznych,
c)
pourazowa cerebrastenia i encefalopatia,
d)
choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych,
e)
choroby układu pozapiramidowego w zależności od stwierdzanych objawów neurologicznych,
f)
choroby rdzenia kręgowego,
g)
uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych o różnej etiologii;
11)
inne, w tym:
a)
choroby narządów wydzielania wewnętrznego o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego leczenia,
b)
choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia odporności w zależności od fazy zakażenia,
c)
przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych,
d)
choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy,
e)
znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej;
12)
całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia.
2. 
Symbol przyczyny niepełnosprawności, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 8, ust. 2 pkt 9 i ust. 3 pkt 9, oznacza się następująco:
1)
01-U - upośledzenie umysłowe;
2)
02-P - choroby psychiczne;
3)
03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
4)
04-O - choroby narządu wzroku;
5)
05-R - upośledzenie narządu ruchu;
6)
06-E - epilepsja;
7)
07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;
8)
08-T - choroby układu pokarmowego;
9)
09-M - choroby układu moczowo-płciowego;
10)
10-N - choroby neurologiczne;
11)
11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
12)
12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe.
3. 
Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.
4. 
Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.
§  33.  [Zakres postępowania w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności]
Postępowanie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności obejmuje:
1)
zebranie materiału dowodowego dotyczącego naruszenia sprawności organizmu, możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i pełnienia ról społecznych;
2)
dokonanie przez lekarza wyznaczonego przez przewodniczącego zespołu wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 2 i 3, w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą, a także określenie specjalności przewodniczącego składu orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka;
3)
powołanie spośród członków powiatowego oraz wojewódzkiego zespołu, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 3-7, składu orzekającego do rozpoznania wniosku i wydania orzeczenia, określonego w § 7 ust. 1, lub spośród członków powiatowego zespołu wyznaczenie lekarza - członka zespołu ze specjalnością odpowiednią do rozpoznania wniosku i wydania orzeczenia, określonego w § 7 ust. 2; w razie potrzeby do składu orzekającego powołuje się dodatkowo lekarza - członka zespołu ze specjalnością odpowiednią do choroby współistniejącej, mogącej mieć istotny wpływ na wynik postępowania orzeczniczego;
4)
kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sytuacji społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.