Rozdział 5 - Tryb prowadzenia szkoleń i minima programowe dla tych szkoleń oraz sposób wyboru ośrodków szkoleniowych - Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.857 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2021 r.

Rozdział  5

Tryb prowadzenia szkoleń i minima programowe dla tych szkoleń oraz sposób wyboru ośrodków szkoleniowych

§  26.  [Wybór ośrodka szkoleniowego]
Pełnomocnik lub wojewoda dokonuje wyboru ośrodka szkoleniowego, biorąc pod uwagę:
1)
możliwość prowadzenia szkolenia zgodnie z programem opracowanym na podstawie minimów programowych, o których mowa w § 27, oraz zapewnienia kadry o specjalistycznych kwalifikacjach odpowiednich do zakresu orzekania;
2)
usytuowanie ośrodka szkoleniowego w odległości umożliwiającej uczestnikowi szkolenia dogodne połączenia komunikacyjne oraz możliwość zapewnienia transportu do ośrodka od najbliższego węzła komunikacji;
3)
posiadanie sal wykładowych wraz z odpowiednim zapleczem technicznym umożliwiających prowadzenie szkolenia;
4)
bazę noclegową o odpowiednim standardzie i liczbie miejsc.
§  27.  [Minima programowe szkoleń]
Minima programowe szkoleń obejmują:
1)
dla wszystkich członków powołanych do powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów zagadnienia dotyczące:
a)
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności regulowane w szczególności przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b)
przepisów szczególnych określających przesłanki korzystania z ulg i uprawnień przez osoby niepełnosprawne,
c)
organizacji, zasad i sposobu działania powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów,
d)
zabezpieczenia społecznego,
e)
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
2)
zagadnienia dla członków składów orzekających, w szczególności:
a)
zadania i kompetencje członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów,
b)
stosowanie standardów w zakresie kwalifikowania i postępowania dotyczącego orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
c)
zasady sporządzania ocen przez członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 3-7,
d)
trafność i wewnętrzną spójność rozstrzygnięć orzeczniczych.