Rozdział 3 - Rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów oraz tryb postępowania przy wydawaniu zaświadczeń uprawniających do orzekania - Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.857 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2021 r.

Rozdział  3

Rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów oraz tryb postępowania przy wydawaniu zaświadczeń uprawniających do orzekania

§  21.  [Wymogi kwalifikacyjne wobec członków powiatowego zespołu i wojewódzkiego zespołu]
1. 
Członkowie powiatowego zespołu i wojewódzkiego zespołu powinni spełniać następujące wymogi kwalifikacyjne:
1)
przewodniczący zespołu - ukończone studia magisterskie lub wyższe studia medyczne;
2)
sekretarz - ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja;
3)
lekarz:
a)
prawo wykonywania zawodu lekarza,
b)
tytuł specjalisty lub specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
4)
psycholog - ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia;
5)
pedagog - ukończone magisterskie studia na kierunku pedagogika;
6)
doradca zawodowy - ukończone magisterskie studia na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia lub zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe;
7)
pracownik socjalny - kwalifikacje określone w przepisach o pomocy społecznej.
2. 
Członkowie powiatowego zespołu i wojewódzkiego zespołu są obowiązani odbyć szkolenie zgodnie z programem opracowanym w oparciu o minima programowe, o których mowa w § 27, i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie objętym szkoleniem.
2a. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 2, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2b. 
Przeprowadzenie przez wojewodę szkolenia w trybie zdalnym dla członków powiatowego zespołu wymaga pozytywnej opinii Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem
2c. 
Członkowie powiatowego zespołu i wojewódzkiego zespołu, po odbyciu przeprowadzonego w trybie zdalnym szkolenia, zgodnego z programem opracowanym w oparciu o minima programowe, o których mowa w § 27, są obowiązani do złożenia z wynikiem pozytywnym testu sprawdzającego w zakresie objętym szkoleniem, w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby, której kwalifikacje się sprawdza, i zabezpieczenia przebiegu testu przed ingerencją osób trzecich.
2d. 
Identyfikacja osoby zdającej test sprawdzający jest dokonywana za pomocą Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6d ustawy.
§  22.  [Wniosek o skierowanie członków zespołu na szkolenie]
1. 
Przewodniczący wojewódzkiego zespołu przesyła do Pełnomocnika, a przewodniczący powiatowego zespołu do wojewody, wniosek o skierowanie członków zespołu na szkolenie. Wniosek zawiera:
1)
imię i nazwisko;
2)
posiadane kwalifikacje;
3)
datę powołania do zespołu;
4)
uzasadnienie skierowania na szkolenie;
5)
datę wystawienia wniosku;
6)
podpis przewodniczącego zespołu.
2. 
(uchylony).
§  23.  [Zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności]
1. 
Członkowie powiatowego zespołu i wojewódzkiego zespołu, po spełnieniu wymogów, o których mowa w § 21 ust. 2 albo 2c, otrzymują zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zwane dalej "zaświadczeniem".
2. 
Zaświadczenie zawiera:
1)
numer i datę wystawienia zaświadczenia;
2)
podstawę prawną;
3)
nazwisko i imię osoby, której zaświadczenie dotyczy;
4)
zakres uprawnienia;
5)
datę ważności zaświadczenia;
6)
podpis Pełnomocnika, w przypadku członków wojewódzkiego zespołu, albo podpis wojewody, w przypadku członków powiatowego zespołu.
3. 
Zaświadczenie wydaje:
1)
członkom wojewódzkiego zespołu - Pełnomocnik;
2)
członkom powiatowego zespołu - wojewoda.