Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.131.665

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2001 r.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  16. Żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej zaliczeni do jednej z grup inwalidów, którzy mieli wyznaczony termin badania kontrolnego po dniu wejścia w życie rozporządzenia, zostaną poddani badaniom kontrolnym przez właściwą wojskową komisję lekarską w terminie wyznaczonym przez wojskowy organ emerytalny.
§  17. 2  
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do emerytów i rencistów wojskowych, będących byłymi żołnierzami zawodowymi, którzy pełnili służbę w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3. O inwalidztwie oraz związku inwalidztwa lub śmierci z czynną służbą wojskową w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, orzekają wojskowe komisje lekarskie podległe temu ministrowi.
§  18. Traci moc rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 3, poz. 23 i z 1983 r. Nr 29, poz. 142).
§  19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.96.1049) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2001 r.